FACULTY OF SIOHS - BIO CHEMISTRY

DR. SURRAIYA SHAIKH

PROFESSOR
CONTACT NO. 021-99204968
M.B.B.S, M-PHIL
EMAIL: surraiya.shaikh@dr.com

DR. ANILA BIBI

SENIOR LECTURER
CONTACT NO. 021-99204968
M.B.B.S
EMAIL: anila_aleem@hotmail.co.uk

DR. MEHWISH FATIMA

LECTURER
CONTACT NO. 021-99204968
M.B.B.S
EMAIL: dr.mehwish.fatima15@gmail.com